SPLOŠNI POGOJI K POGODBI O VERIŽNI KOMPENZACIJI

1.    člen

Pomen izrazov

»Verižna kompenzacija« je sestavljen pravni posel, s katerim se stranke s pomočjo predlagatelja med seboj dogovorijo, da bodo kompenzirale medsebojne terjatve v zaključeni krožni verigi z namenom, da obveznosti prenehajo brez nepotrebnega denarnega toka;
»Izvajalec« je družba Achilles d.o.o. in nastopa kot predlagatelj verige z določenimi pravicami in obveznostmi, praviloma pa nastopa tudi kot prvi upnik, v kolikor to ni posebej izključeno;
»Naročnik« je stranka, ki ima v predlagani verigi zgolj terjatev brez obveznosti;
»Dobavitelj« je stranka, ki ima v predlagani verigizgolj obveznost brez terjatve;
»Predlog verižne kompenzacije« je skupek vseh dogovorjenih pravnih pravil, ki jih za posamezno verižno kompenzacijo pripravi organizator ter ki jih stranke sprejmejo s potrditvijo predloga verižne kompenzacije, obsega pa tako dogovor glede medsebojnih pravic med strankami, kot dogovor o pravicah in obveznostih med posamezno stranko in organizatorjem.

2.    člen

Obveznosti in pravice predlagatelja

Predlagatelj si je dolžan prizadevati, da organizira zaključeno verigo strank, katerih obveznosti se lahko medsebojno krožno kompenzirajo in stranke povabiti k zapiranju odprtih terjatev s pristopom k verižni kompenzaciji.
Predlagatelj je dolžan obstoj stranke in obstoj terjatve preveriti s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
Predlagatelj si mora prizadevati, da organizira verigo, s katero se zapre največja možna vsota obveznosti.
V primeru sklenitve uspešne verižne kompenzacije, je predlagatelj upravičen do provizije, ki je posebej določena v pogodbi o poslovnem sodelovanju.

3.    člen

Odgovornost

Predlagatelj ne odgovarja za obstoj, izterljivost ali druge pravne napake terjatev, ki so vključene v verižno kompenzacijo.
Vsak člen s pristopom k verižni kompenzaciji odgovarja za obstoj in izterljivost terjatve, s katero vstopa v verižno kompenzacijo.

4.    člen

Pravna narava posla

Sistem verižnih kompenzacij je večstranski dogovor o pogojni verižni odpovedi dolga, urejen z 318. členom Obligacijskega zakonika.
Vsak člen, ki vstopa v verižno kompenzacijo, se odpoveduje terjatvi s katero vstopa v verižno kompenzacijo, pod pogojem, da je krog verižne kompenzacije sklenjen. Prvi upnik se terjatvi ne odpoveduje, razen v delu, ki ga priznava kot morebitni diskont.

5.    člen

Način izvedbe

Predlog verige strank s podatki o terjatvah, zlasti o višini, naravi ter oznaki dokumenta, ki izkazuje terjatev, organizator posreduje v potrditev vsem strankam. Verižna kompenzacija je sklenjena, ko predlog pravočasno potrdijo vse stranke verižne kompenzacije, s čimer se šteje, da so se pod pogoji posla odpovedale terjatvam do svojih upnikov.

Vsaka stranka s potrditvijo predloga, pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo potrjuje sledeče:

–  da je imetnica terjatve, ki jo vlaga v verižno kompenzacijo
–  da poseduje vse originalne dokumente, ki dokazujejo obstoj terjatve
–  da ni v postopku insolventnosti po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
–  da na terjatvi tretje osebe nimajo drugih pravic, zlasti ne zastavne pravice
–  da terjatev ni sporna oz. prerekana, niti s strani upnika, niti s strani tretjih oseb
–  da terjatev v nobeni obliki ni odstopljena tretji osebi
–  da je terjatev izterljiva
–  da je podpisnik pogodbe o poslovnem sodelovanju, kakor tudi podpisnik predloga verižne kompenzacije oseba pooblaščena za zastopanje gospodarskega subjekta
–  da je zapiranje terjatve z verižno kompenzacijo običajen način poplačila obveznosti

6.člen

Veljavnost

Predlog verižne kompenzacije velja do izpolnitve ali do preklica predlagatelja.
Vsak člen se s podpisom verižne kompenzacije zaveže, da s terjatvijo, ki je predmet kompenzacije, v času od podpisa pa do končne potrditve kompenzacije, ne bo razpolagala. V primeru, da bi tretja oseba na terjatvi po zakonu pridobila kakšno pravico, se zaveže o tem nemudoma obvestiti organizatorja.
Vsak člen verižne kompenzacije lahko stornira svojo udeležbo v verižni kompenzaciji s soglasjem predlagatelja. Predlagatelj lahko odreče soglasje le v primeru, da so že bila izvedena delna ali celotna plačila, ki temeljijo na predlagani kompenzaciji. Zaključene verižne kompenzacije ni mogoče stornirati.

7.člen

Nastanek krožne obveznosti (in izpolnitev verižne kompenzacije)

Dobavitelj se zaveže, da bo po potrditvi kompenzacije, namesto svojemu neposrednemu upniku, nakazal dolgovani znesek organizatorju, ta pa se zaveže poravnati dogovorjeni znesek naročniku. Višina zneskov ali morebitnih diskontov je med naročnikom in predlagateljem dogovorjena z pogodbo o poslovnem sodelovanju, med dobaviteljem in predlagateljem pa v pogodbi o poravnavi obveznosti.
V primeru, da obveznost dobavitelja iz verižne kompenzacije ni izpolnjena v roku, se verižno kompenzacijo šteje za neuspešno, dogovor pa se razveže, o čemer je organizator dolžan obvestiti udeležence/člene.

8.člen

Plačila

Verižna kompenzacija je uspešna, ko dobavitelj izpolni svojo obveznost. V primeru, da dobavitelj izpolni obveznost le deloma, se kompenzacija ne šteje za uspešno.

9.člen

Izjave

Za potrebe verižne kompenzacije se šteje, da je veljavna izjava volje, ki je prejeta po faksu, ali elektronski pošti, pri čemer se šteje, da je podpisana oseba pooblaščena za zastopanje, če uporablja žig stranke.

10.člen

Splošni pogoji

Stranke soglašajo, da so seznanjene s predmetnimi splošnimi pogoji. Strinjajo se, da lahko organizator splošne pogoje brez posebnega obvestila spremeni in jih objavi na spletnem naslovu www.achilles.si, ter da bodo ob vsakokratnemu pristopu h kompenzaciji preverile veljavne splošne pogoje. Organizator vsakokratne veljavne splošne pogoje in spletni naslov, kjer so pogoji dostopni, navede v predlogu verižne kompenzacije.

11.člen

Ne glede na določbe splošnih pogojev, lahko vsaka stranka z organizatorjem izpogaja posebne pogoje, zaradi česar se ne more sklicevati na določbe 83. člena Obligacijskega zakonika.