Kaj je upravljanje terjatev?

Upravljanje terjatev omogoči podjetju, da ima vse terjatve odprte in v postopku urejanja na enem mestu. V sklop teh storitev tako štejemo unovčevanje terjatev, vodenje knjigovodstva dolžnikov in spremljanje bonitete kupcev.

Upravljanje terjatev – sklop storitev in ugodnosti

Upravljanje terjatev prinaša za podjetja prednosti v obliki rednih plačil in krajših rokov izpostavljenosti terjatev, obenem pa jim prihrani stroške za izterjavo in omogoči, da se lahko bolj učinkovito posvetijo tekočim poslom namesto unovčevanju terjatev. Ena od ugodnosti je tudi v tem, da se podjetje na učinkovit način reši administrativnih postopkov, saj knjigovodstvo dolžnikov namesto njih vodi podjetje, ki se ukvarja z upravljanjem terjatev.

Kaj prinaša upravljanje terjatev v praksi?

Podjetje, ki se namesto vas ukvarja z upravljanjem terjatev, dosledno spremlja plačilne roke vaših kupcev in jih preko telefonskih pogovorov in pisnih opominov opozarja na izplačevanje. Pri svojem delu ponavadi uporablja tudi sodobne kanale komuniciranja, kot so opomini po elektronski pošti ali SMS sporočila, ki omogočajo hitro izmenjavo informacij.

Če zaupate storitvam takšnega podjetja, lahko prihranite čas in živce, saj je izterjava za mnoge zelo stresno opravilo. Za upravljanje terjatev se zato odločajo tako velika kot tudi manjša podjetja, saj se zavedajo, da jim tovrstno opravilo vzame preveč dragocenega časa, ki ga raje namenijo novim projektom in kreativnim rešitvam kot pa „pogrevanju mrzle juhe“ v podobi starih dolgov.

Zakaj ne bi tudi vi zaupali podjetju, ki ima dolgoletne izkušnje z upravljanjem terjatev ter si prihranili miren spanec?

Kaj je konvertiranje terjatev?

Konvertiranje terjatev predstavlja enega od novejših načinov prodaje zapadlih terjatev, ki se je v zadnjem času izkazal za izredno učinkovitega, saj v njem sodeluje večje število gospodarskih subjektov, ki v sistem prijavljajo svoje obveznosti do dobaviteljev.

Konventiranje odprtih terjatev namreč poteka s pomočjo pobota v sklopu Agencije za javno pravne evidence in storitve (AJPES), kamor se morata prijaviti naročnik in podjetje, ki se ukvarja s konvertiranjem terjatev. Podjetje Achilles d.o.o. v zameno za simbolično provizijo naročnika prijavi v ajpesov pobot, kamor prijavi samo zapadle obveznosti. Prav zato je naročnik lahko prepričan, da se bo odkrižal samo tistih terjatev, ki so že zapadle.

Za koga je konvertiranje terjatev najbolj primerno?

Konvertiranje terjatev je zaradi nizkih stroškov pobota in hitrega poplačila primerno zlasti za  uvozna in storitvena podjetja ter za tiste družbe, ki imajo težave z zagotavljanjem tekoče likvidnosti.

Konvertiranje terjatev predstavlja izredno preprosto obliko prodaje terjatev, ki ima pred ostalimi oblikami številne prednosti, med katerimi izstopajo predvsem nizki stroški urejanja.

Stroški konvertiranja terjatev pri podjetjih znašajo med 2,5% in 3,5%, pri čemer je cena najbolj odvisna od višine prijavljenega zneska. Nakazilo boste prejeli v roku 8 dni po opravljenem pobotu v znesku pobota med vami in podjetjem, zmanjšanem za provizijo, za katero se boste dogovorili.

Kako poteka odkup terjatev?

Odkup terjatev je ena od možnih oblik prenosa terjatev, pri kateri se odkupi nominalna vrednost terjatve pred njeno dospelostjo po diskontni vrednosti. V kolikor odkup terjatev prevzame za to usposobljeno podjetje, ki vam ponudi odkup zapadlih in nezapadlih terjatev, vam ni več potrebno skrbeti za izterjavo, saj bo skrb za to prevzela institucija, ki vam je terjatev odkupila.

Višina diskonta je pri tem odvisna od zapadlosti terjatev, bonitete vašega dolžnika in načina odprodaje terjatve. Prednosti odkupa terjatev za to usposobljenega podjetja so tudi v tem, da povečajo vašo rentabilnost in likvidnost, omogočijo neomejeno rast poslovanja, spremljajo boniteto vaših dolžnikov, skrbijo za unovčevanje prodanih terjatev in zmanjšajo tveganje neplačil vaših kupcev.

Kako poteka odkup terjatev?

Podjetja, ki se ukvarjajo z odkupom terjatve, bodo z vami sklenila kupno pogodbo, na podlagi katere bodo odkupila vaše zapadle in/ali nezapadle terjatve. Postopek odkupa terjatev je zelo preprost, saj lahko predložite le fotokopijo računa oz. dokumentacijo, iz katere je razviden obstoj terjatev, ki se prodaja. V primeru, da želite zapreti odprte terjatve, se lahko odločite za odkup terjatev brez regresne pravice, pri čemer lahko sredstva v višini od 80 do 90 odstotkov nakupne vrednosti terjatve prejmete takoj, preostalo pa dobite izplačano naknadno, ko kupec poravna terjatev.

Odkup terjatev na podlagi verižne kompenzacije

Po drugi strani se lahko odločite tudi za odkup terjatev na podlagi verižne kompenzacije, ki je zaradi unovčevanja posredno odkupljenih zapadlih terjatev najcenejši postopek, pri katerem imajo korist vsi udeleženci verige, med katerimi se izvede medsebojni pobot odprtih postavk.

Kaj je faktoring?

Kaj je faktoring? Faktoring je finančna storitev, ki se je čedalje bolj poslužujejo tako manjša kot srednje velika podjetja, ki si želijo zagotoviti varno in predvidljivo upravljanje z denarnimi tokovi. Beseda „factor“ namreč pomeni posrednika v podobi podjetja, ki za svoje stranke finančno zavaruje  in upravlja terjatve.

Faktoring – za lažje in zanesljivejše upravljanje s terjatvami

Dandanes ima vedno več podjetij probleme z neplačevanjem, saj so plačilni roki predolgi, v vmesnem času pa pogosto zmanjka sredstev za financiranje rasti obsega poslovanja.

Faktoring po drugi strani omogoča konstanten vir financiranja podjetjem, ki poslujejo na domačem in tujem trgu, saj jim omogoča odkup terjatev brez dodatnega materialnega zavarovanja in jim obenem nudi zaščito pred tveganjem neplačila.

Faktoring je najboljša izbira za hitro rastoča podjetja

Hitro rastoča podjetja si lahko s pomočjo faktoringa izboljšajo likvidnost in si zagotovijo varno upravljanje z denarnimi tokovi. Ko podjetje izstavi fakturo, dobi sredstva, s katerimi lahko financira nadaljnjo rast obsega poslovanja. Faktoring tako poleg upravljanja in zavarovanja terjatev, omogoča tudi financiranje terjatev, kar je za hitro rastoče podjetje izjemnega pomena.

Ta storitev predstavlja za podjetje ključen vir kratkoročnega financiranja, saj odpravlja tveganje zaradi neplačevanja s strani kupcev. Faktoring je eden izmed preverjenih načinov, s pomočjo katerega manjša in hitro rastoča podjetja v poslovanje vnašajo varnost in predvidljivost, saj lahko izboljšajo svojo finančno boniteto. Faktoring je prava rešitev tudi za podjetja, ki imajo občasne likvidnostne težave zaradi odobravanja dobaviteljskih posojil.