Opšti uslovi poslovanja

OPŠTI USLOVI KAO PRILOG UGOVORU O LANČANOJ KOMPENZACIJI
1. član
Značenje pojmova
»Lančana kompenzacija« jeste sastavljeni pravni posao kod kojeg stranke, uz pomoć predlagača, međusobno dogovore kompenzaciju međusobnih potraživanja u zatvorenom kružnom lancu sa namerom prestanka obaveza, te bez nepotrebnog novčanog toka; »Izvođač« je kompanija Achilles d.o.o. koja nastupa kao inicijator lanca i ima određena prava i obaveza, te koja po pravilu nastupa kao prvi poverilac, ako to nije izričito isključeno; »Naručilac« je stranka koja ima u predloženom lancu samo potraživanja bez obaveza,; »Dobavljač« je stranka koja ima u predloženom lancu samo obavezu bez potraživanja; »Predlog lančane kompenzacije« je skup svih dogovorenih pravnih pravila koje za pojedinu lančanu kompenzaciju pripremi organizator i koje stranke prihvate sa potvrđivanjem predloga lančane kompenzacije, i koja obuhvata kako dogovor u pogledu međusobnih prava između stranaka, tako i dogovor o pravima i obavezama između pojedine stranke i organizatora.

2. član
Obaveze i prava predlagača
Predlagač mora nastojati organizovati zaključeni lanac stranaka, čijih obaveze je moguće međusobno kompenzovati, te stranke pozvati na zatvaranje otvorenih potraživanja sa pristupanjem lančanoj kompenzaciji .
Predlagač je dužan postojanje stranke i postojanje potraživanja proveriti s pažnjom dobrog preduzetnika .
Predlagač mora nastojati organizovati lanac na način na koji je moguće zatvoriti najveći mogući zbir obaveza .
U slučaju zaključenja uspešne lančane kompenzacije predlagač ima pravo na proviziju koja je posebno određena ugovorom o poslovnoj saradnji .

3. član
Odgovornost
Predlagač ne odgovara za postojanje, za mogućnost izvršenja ( uterivanja ) ili druge pravne greške kod potraživanja koja su uključena u lančanu kompenzaciju.
Svaka karika sa pristupom lančanoj kompenzaciji odgovara za postojanje i mogućnost uterivanja (izvršenja ) potraživanja sa kojim ulazi u lančanu kompenzaciju .

4. član
Pravna priroda posla
Sistem lančanih kompenzacija jeste višestrani dogovor o uslovnom lančanom otkazivanju duga koji je uređen u članu 318 Zakonika o obligacionim odnosima.
Svaka karika koja ulazi u lančanu kompenzaciju odriče se potraživanja sa kojim ulazi u lančanu kompenzaciju pod uslovom zaključenog kruga lančane kompenzacije. Prvi poverilac ne odriče se potraživanju, osim u delu kojeg priznaje kao mogući diskont.

5. član
Način sprovođenja
Predlog lanca stranaka sa podacima o potraživanjima , pogotovo o visini , prirodi i broju dokumenta koji prikazuje potraživanje , organizator dostavlja na odobrenje svim strankama . Lančana kompenzacija je sklopljena kada predlog blagovremeno potvrde sve stranke lančane kompenzacije , stoga se smatra kako su se pod poslovnim uslovima odrekle potraživanjima prema svojim poveriocima .
Svaka stranka sa potvrđivanjem predloga , pod krivičnom i odštetnom odgovornošću potvrđuje da :
– je nosilac potraživanja koje ulaže u lančanu kompenzaciju
– poseduje sve originalne dokumente koji dokazuju postojanje potraživanja
– nije u insolventnom postupku prema odredbama Zakona o finansijskom poslovanju , postupcima radi insolventnosti i prisilnom prestanku
– na potraživanju nemaju treća lica druga prava , a pogotovo ne založno pravo
– potraživanje nije sporno odnosno osporavano, ni od strane poverilaca, ni od strane trećih lica
– potraživanje u bilo kojem obliku nije odstupljeno trećem licu
– je potraživanje izvršno
– je potpisnik ugovora o poslovnoj saradnji , kako i potpisnik predloga lančane kompenzacije , lice ovlašteno za zastupanje privrednog subjekta
– je zatvaranje potraživanja sa lančanom kompenzacijom uobičajeni način izmirivanja obaveza.

6. član
Valjanost Predloga lančane kompenzacije važi do ispunjenja ili do otkazivanja predlagača.
Svaka karika ne sme raspolagati sa predmetom lančane kompenzacije u periodu od potpisa pa sve do konačne potvrde kompenzacije . U slučaju kada treće lice na potraživanje prema zakonu stekne neko pravo, obavezuje se da će o tome bez odlaganja obavestiti organizatora .
Svaka karika lančane kompenzacije može stornirati svoje učešće u lančanoj kompenzaciji uz saglasnost predlagača. Predlagač može odbiti saglasnost samo u slučaju kada je plaćanje već provedeno delimično ili celokupno , a koje je utemeljeno na predloženoj kompenzaciji. Završenu lančanu kompenzaciju nije moguće stornirati .

7. član
Formiranje kružne obaveze ( i ispunjenje lančane kompenzacije ) Dobavljač se obavezuje da će nakon potvrđivanja kompenzacije, umesto svom neposrednom poveriocu , dugovani iznos uplatiti organizatoru, a potonji ima obavezu izmiriti dogovoreni iznos naručiocu. Visina iznosa ili mogućih diskonta je između naručioca i predlagača dogovorena sa ugovorom o poslovnoj saradnji , između dobavljača i predlagača pa s ugovorom o izmirenju obaveza .
U slučaju kada obaveza dobavljača iz lančane kompenzacije nije ispunjena u roku, lančana se kompenzacija smatra kao neuspešna, pa se dogovor raskine, o čemu je organizator dužan da obavesti učesnike / karike.

8. član
Plaćanja
Lančana kompenzacija je uspešna kada dobavljač ispuni svoju obavezu. U slučaju ako dobavljač ispuni obavezu samo delomično, kompenzacija se ne smatra uspešnom.

9. član
Izjave
Za potrebe lančane kompenzacije smatra se kao važeća izjava volje koja je primljena putem faksa ili elektronske pošte, pri čemu se podrazumeva da je potpisana od strane lica ovlaštenog za zastupanje ako koristi pečat stranke.

10. član
Opšti uslovi
Stranke su saglasne da su upoznate sa predmetnim opštim uslovima. Slažu se da organizator može opšte uslove bez posebnog obaveštenja izmeniti i izmene objaviti na internet adresi www.achilles.si, te da će kod svakog pristupanja kompenzaciji proveriti trenutno važeće opšte uslove. Organizator navodi važeće opšte uslove i internet adresu na kojoj su dostupni uslovi u predlogu lančane kompenzacije.

11. član
Bez obzira na odredbe opštih uslova svaka stranka može sa organizatorom dogovoriti posebne uslove, a u tom slučaju ne može se pozivati na odredbe člana 83 Zakona o obligacionim odnosima.