Šta je faktoring?

Za takojšne brezskrbno in učinkovito poslovanje

Šta je faktoring?

Faktoring je finansijski alat, koji omogućava neposrednu isplatu potraživanja sa odloženim rokom plaćanja i omogućava preduzećima otklanjanje rizika u finansijskom poslovanju, efikasnije upravljanje potraživanjima i poboljšanje finansijske likvidnosti.

Faktoring je pogodan za preduzeća svih veličina, a odvija se na takav način, da faktor (kompanija Achilles d.o.o.) plati unapred predujam ustupiocu potraživanja, koji obično iznosi 80 % od vrednosti fakture, umanjen za faktoring proviziju, a nato mu dužnik isplati novac.

U zavisnosti od tipa dužnika, faktoring može biti:

• Faktoring bez regresa, koji podrazumeva, da faktor pre finansiranja osigura potraživanja ustupioca i ukoliko dužnik ne izmiri svoje obaveze do datuma zastarelosti potraživanja, faktor sam izvrši uplatu umesto dužnika.
• Faktoring sa regresom se koristi u slučajevima, kada ima ustupilac više kupaca sa lošijom bonitetnom ocenom, a pritom ustupilac potraživanja garantuje isplatu nastalih obaveza prema faktoru.

Imate pitanje?
Kontaktirajte nas in prepustite finansijske brige nama!