Obrazec za zavarovanje terjatev

Zavarujte se pred neplačili in dolgovi

Podatki podjetja

Kontaktna oseba

Promet

Preteklo obdobje:

za leto 2016
EUR
Delež izvoza:
%
za leto 2017
EUR
Delež izvoza:
%
za leto 2018
EUR
Delež izvoza:
%
Plan za tekoče leto
EUR
Delež izvoza:
%
Delež planiranega prometa, pri katerem nameravate uporabljati druge instrumente zavarovanja plačila (akreditiv, garancija, avans …):
%
Povprečni plačilni rok: dni
Povprečno število dni zamude: dni

Delež države v planiranem prometu v tekočem letu

Št.DržavaDelež v %Št. kupcev
1
2
3
4
5
+ Dodaj dodatno državo

Največji kupci

Št.Kupec (ime in država)Planiran promet v tekočem letu v EUR
1
2
3
4
5
+ Dodaj dodatnega kupca

Znesek neplačanih faktur v zadnjih treh letih zaradi insolventnosti dolžnika (stečaj, prisilna poravnava):

za leto 2016 EUR
za leto 2017 EUR
za leto 2018 EUR

Struktura kupcev glede na letni promet v EUR:

Struktura kupcev glede na letni promet v EURŠtevilo kupcevZnesek v EUR
do 50.000
od 50.000 do 500.000
nad 500.000
Trenutni znesek odprtih terjatev: EUR
Od tega zapadlih nad 30 dni: EUR

Kje ste pridobili informacije o možnosti zavarovanja terjatev?

Vse podatke iz te listine bo ACHILLES d.o.o.obravnaval kot poslovno skrivnost. S podpisom potrjujemo, da smo ta vprašalnik izpolnili vestno, da so podatki in navedbe resnični in popolni, in da nismo zamolčali nobenega dejstva, ki bi lahko vplivalo na odločitev o zavarovanju.